Отдалечено наблюдение

Нов реалистичен поглед върху печата - автоматизиран и освободен от човешка намеса

 

Дистанционното управление и мониторинг на печатащите устройства, без значение дали са лазерни, мастиленоструйни или широкоформатни, са добре установени оперативни практики, които позволяват на нас от ЕМ ПИ ЕС ЕООД да повишим ефективността си при обслужване на клиентите. Разработихме процеси за сервизно обслужване, отчитане, проактивна доставка на тонер и откриване на проблеми като ги базирахме на софтуерни платформи, разположени в облака или локално при клиента. Сега вече наблюдаваме и откриваме дефекти на устройствата, генерираме доклади и анализи без да ангажираме клиентите си, което ни дава повече бързина, икономичност и ефикасност на предлаганите от нас услуги. Гарантираме прозрачност на разходи, обеми и количества на използвани консумативи, защото всички марки и модели устройства на пазара се наблюдават с еднакво ниво на надеждност.

В интерес на клиента е да автоматизира поръчките си на консумативи и отчитането на нивата на обслужване (SLA - Service Level Agreement) чрез приложенията за мониторинг на печата. По този начин той получава независима информация, избягва човешкия фактор за възможни неточности при заявки, което облекчава и ускорява администрирането на тези дейности. Използването на този новаторски подход ще освободи ИТ ресурс, който да се пренасочи към други критични за бизнеса нужди.

 

Принтирането изисква внимание, а ние предоставяме универсална услуга чрез отдалечено наблюдение и Ви освобождаваме от нуждите за организиране и осъществяване на доставка и сервиз. Прилагаме различни методи и приложения, за да получим точни и надеждни данни за устройството. Наши специалисти използват облачна уеб базирана услуга или такава, инсталирана на неспециализиран сървър, до която имат достъп през защитен интернет тунел, за да следят вместо Вас критични данни, грешки, производителност и нива на консумативи. Щом нивото на тонера започна да намалява, ние автоматично правим доставка за конкретното устройство, тъй като имаме информация за неговото разположение.
При необходимост от сервиз, ЕМ ПИ ЕС ЕООД информира клиента за тази нужди и тогава изпраща професионално обучени специалисти. Така сме сигурни, че принтирането винаги се извършва в рамките на предвидения живот на резервните части, като осъществяваме превенция и по-дълга производителност на устройствата.

Технология

Цялата информация, която съдържа принтера, е база данни и се нарича MIB (Management Information Base). Част от нея е Public MIB, т.е. набор от информация, която теоретично трябва да бъде унифицирана и съвместима за различните производители на устройства, така че да се даде възможност за стандартизация и независим мониторинг, необвързан с конкретен хардуер. Реалността е различна и всички производители са разработили собствени MIB, наречени частни MIB. Повечето производители излагат информация чрез SNMP само с помощта на Private MIB и по този начин затрудняват откриването и интерпретирането на данните. Докато документацията за публичните MIB е свободно достъпна, за частните MIB не е така. Много често производителите не публикуват публично никаква информация относно данните, които са от съществено значение за мониторинг и управление на техните устройства.

 • Повечето производители имат собсвено разработени приложения за отдалечено наблюдение, които са безплатни. Обикновено те се инсалират локално в мрежата и нямат възможността да бъдат предоставени на външен доставчик без това да наруши правилата за информационна сигурност на клиента. При желание клиентът може да предостави дистанционен мрежови достъп през защитен интернет тунел и наши специалисти да осъществяват постоянен мониторинг върху печата.
 • При разнородни по марка устройства наблюдението се осъществява с помощта на облачна базирана платформа като предаването на информация е еднопосочно - от клиента към приложението. В този случай трябва да се интерпретират правилно частни и обществени MIB и да се открият данни от много различни модели принтери. Сериозна пречка е голямото разнообразието от случаи, сложността на структурите на MIB и честотата, с която производителите на хардуер въвеждат нови модели с различни правила и алгоритми. Нашите специалисти имат богат и задълбочен опит в четенето и извличането на данни от публични и частни MIB и могат да интерпретират всяка информация, която е полезна за управление на устройството. След първоначалното инсталиране и настройка, използваният от нас софтуер за отдалечен мониторинг е в състояние правилно да извлече данни от над 5000 модела от 18 различни производители на принтери.

Предоставени данни 

 • Местонахождение на устройството;
 • Сериен номер на устройството;
 • Контакти на потребителя, отговарящ за устройството;
 • Ниво на консумативи;
 • Автоматизирано управление на процесите за доставка на тонер и консумативи;
 • Аларма при намаляване на консуматив под предварително зададено ниво;
 • Проследяване употребата на консумативи;
 • Прогнози по параметри на предстоящ ремонт; 
 • Предупреждения за предстояща необходимост от сервизна услуга в реално време;
 • Управление на жизнения цикъл на продукта; 
 • Докладване на аларми и грешки;
 • Развиване и насочване в реално време на сервизни заявки (Help Desk);
 • Проследяване и наблюдение на договорите за сервизно обслужване (SLAs);
 • Отчитане на тотални броячи за принтиране и сканиране;
 • Генериране на справки и доклади за определен период;
 • Интеграция на данни чрез API с външни системи като ERPs CRM, системи за обслужване и външни бази данни.

Ползи за клиента

 • Тримесечни доклади и коригиращи препоръки; 
 • Премахване на скъпи и неефективни ръчни процеси;
 • Простота и предвидимост;
 • Увеличена способност да насочите вниманието и ресурсите си към критичните за бизнеса Ви нужди;
 • Изцяло регулируемо и автоматично обновяване на складовете; 
 • Предотвратяване на презапасяване с консумативи;
 • Решение, приложимо за самостоятелен офис и в клонова мрежа, при това с възможност за гарантирани доставки на място;
 • Годишна оценка на работата на техниката, сводки за новостите в технологиите и непрекъснати стратегически препоръки.
Имаш въпроси?
Свържи се с нас на:
+359 2 42 70 892 [email protected]
Изпрати запитване